Pinterest
Qi Baishi

Qi Baishi (齐白石)

Qi Baishi

Qi Baishi grass inscet picture   齐白石 [<白石大师的那些鸟>]

Qi Baishi grass inscet picture 齐白石 [<白石大师的那些鸟>]

http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/4a/80/c7/4a80c70559ac96d346be3fceb817b4be.jpg : Qi Baishi

http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/4a/80/c7/4a80c70559ac96d346be3fceb817b4be.jpg : Qi Baishi

Resultado de imagen de poetic simplicity ink art

Resultado de imagen de poetic simplicity ink art

Antique Chinese painting of peaches

Antique Chinese painting of peaches

Qui Baishi Qui Baishi Nació Hunan en 1864 y murió en 1957 en Pekín. Fue unos de los primeros pintores chinos modernos. Hijo de agricultor, a los 14 años empezó a trabajar de carpintero. A los 20 añ…

Qi Baishi (齐白石)

Qui Baishi Qui Baishi Nació Hunan en 1864 y murió en 1957 en Pekín. Fue unos de los primeros pintores chinos modernos. Hijo de agricultor, a los 14 años empezó a trabajar de carpintero. A los 20 añ…

Fortunate joy in sturdy喜樂於富貴之堅固 by 齊白石 Qi BaiShi's Paintings (1864-1957)

Fortunate joy in sturdy喜樂於富貴之堅固 by 齊白石 Qi BaiShi's Paintings (1864-1957)

Qi Baishi - past artists

Qi Baishi - past artists

| flowers & birds | sotheby's n09546lot94cqrzh

| flowers & birds | sotheby's n09546lot94cqrzh

Qui Baishi Qui Baishi Nació Hunan en 1864 y murió en 1957 en Pekín. Fue unos de los primeros pintores chinos modernos. Hijo de agricultor, a los 14 años empezó a trabajar de carpintero. A los 20 añ…

Qi Baishi (齐白石)

Qui Baishi Qui Baishi Nació Hunan en 1864 y murió en 1957 en Pekín. Fue unos de los primeros pintores chinos modernos. Hijo de agricultor, a los 14 años empezó a trabajar de carpintero. A los 20 añ…

Qi Baishi (1863~1957), Loquats, vertical color on paper, 177.5 x 47.5cm

Qi Baishi (1863~1957), Loquats, vertical color on paper, 177.5 x 47.5cm

Qui Baishi Qui Baishi Nació Hunan en 1864 y murió en 1957 en Pekín. Fue unos de los primeros pintores chinos modernos. Hijo de agricultor, a los 14 años empezó a trabajar de carpintero. A los 20 añ…

Qi Baishi (齐白石)

Qui Baishi Qui Baishi Nació Hunan en 1864 y murió en 1957 en Pekín. Fue unos de los primeros pintores chinos modernos. Hijo de agricultor, a los 14 años empezó a trabajar de carpintero. A los 20 añ…

qi baishi peony and chicks | animals | sotheby's hk0398lot6hmtyen

qi baishi peony and chicks | animals | sotheby's hk0398lot6hmtyen

qi baishi

Qi Baishi (齐白石)

qi baishi

QI BAISHI GOURDS   ink and color on paper; hanging scroll 130 x 33.5 cm. (53 1/4 x13 1/4 in.)  齊白石(1864-1957) 福祿萬代   設色紙本 立軸 130 x 33.5 cm. (53 1/4 x13 1/4 in.) 款識:寄萍堂上老人寫生,時居舊京。 鈐印:「白石翁」。   「丹青工不在粗細,大葉方知礙畫圖。嫩草嬌花人賣盡,何人與我買葫蘆。」此白石老人詠葫蘆詩也。在老人眼裡,與「嫩草嬌花」相較,葫蘆更能抒寫文人情懷。依款字推斷,此圖當作於二十年代初,為老人寫生之作。

QI BAISHI GOURDS ink and color on paper; hanging scroll 130 x 33.5 cm. (53 1/4 x13 1/4 in.) 齊白石(1864-1957) 福祿萬代 設色紙本 立軸 130 x 33.5 cm. (53 1/4 x13 1/4 in.) 款識:寄萍堂上老人寫生,時居舊京。 鈐印:「白石翁」。 「丹青工不在粗細,大葉方知礙畫圖。嫩草嬌花人賣盡,何人與我買葫蘆。」此白石老人詠葫蘆詩也。在老人眼裡,與「嫩草嬌花」相較,葫蘆更能抒寫文人情懷。依款字推斷,此圖當作於二十年代初,為老人寫生之作。

Qi Baishi

Qi Baishi (齐白石)

Qi Baishi